Ngày 12/02/2018 TH Võ Trường Toản Tham gia thi nhảy dan vũ cấp huyện